Birthdays- November 15

Birthdays:

Jay Nogodula- Pizza Winner!

Donald Stark

Tommy Underwood Sr.

Anniversaries:

Chris & Betsy Reinke- 7 Years