8/23/17 — Birthdays

Birthdays:
Ashley Wiseman, 27 — Pizza Winner!

Jason Shelton, 43