4/9/12

Birthdays:

Emily Welborn – Pizza Winner!   Judd Matheny – 42,   Bobby Stem,   John Scoggins – 92.