4/23/18 — Birthdays

Birthdays:
Kelsey Trail, 27 — Pizza Winner!

Gale Mayton