1/23/17 — Birthdays

Birthdays:
Ashley Thompson — Pizza Winner!

Lisa Short, 52

Justin Morrison

Brayden Johnson, 14