12/8/17 — Birthdays

Birthdays:
Patsy Fortner, 62 — Pizza Winner!

Jerry Smith

Food Lion Birthday Cake Winner:
Amber Thomas