12/20/17 — Birthdays

Birthdays:
Marlee McGinnis, 13 — Pizza Winner!

Shayna Hickey, 46

Linda Steckhard, 73

Bobby Eddy, 85