11/13/17 — Birthdays

Birthdays:
Lily Holt, 17 — Pizza Winner!

Kathy Carney

Melissa Cartwright

Ethan Stephens, 10

Jay Fults

Dalton Johnson, 21

Lane Frame, 10

Shelly Johnson

Ashley Vandergriff

Alyssa Vandergriff, 3

Mark Vandergriff, 2