11/1/17 — Birthdays

Birthdays:
Martha Bryant — Pizza Winner!

Ashley Anderson