«

»

11/8/18 — Birthdays

Birthdays:
Joyce Reed — Pizza Winner!

Chrisie Baker

Blake Pratt, 11

Dorothy Batts