10/30/17 — Birthdays

Birthdays:
Karly Brinkley, 9 — Pizza Winner!