1/24/18 — Birthdays

Birthdays:
Jodi Booth — Pizza Winner!

Margie Gipson

Ruby Shelton